ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INGEBLIKT®

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij een koper aan INGEBLIKT de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten. Andere voorwaarden, die voorkomen op briefwisseling of andere documenten, uitgaande van de koper, zijn aan INGEBLIKT niet tegenstelbaar. Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 – Orders wijzigen en annuleren

Wijzigingen m.b.t. geplaatste orders dienen door de koper schriftelijk te worden verstrekt en zullen pas worden uitgevoerd na de schriftelijke aanvaarding van de wijziging door INGEBLIKT. In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van de productie, dient de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van het order. In het geval van tv- & videoproducties dient een annulering te gebeuren minstens 48 uur voor aanvang van de job. Zo niet, dient de koper een schadevergoeding te betalen overeenkomstig aan 50% van het vooropgesteld bedrag. Indien de koper na de eerste oplevering het order nog wil aanpassen, zal hiervoor een meerprijs worden aangerekend.

Artikel 3 – Werkmiddelen

De koper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen zodat INGEBLIKT de gevraagde diensten probleemloos kan uitvoeren. Dit houdt in het verstrekken van benodigde informatie, infrastructuur, eventuele licenties/vergunningen, evenals eventueel organisatorische- en productiemiddelen. De koper is verantwoordelijk voor de aanlevering, inhoud, bruikbaarheid en kwaliteit van de aangeleverde middelen. INGEBLIKT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van deze of andere middelen/infrastructuur.

Artikel 4 – Werkuren

Een werkdag bedraagt max. 10 uur inclusief (maaltijd)pauzes en reistijd vanuit Meulebeke tot de afgesproken locatie van de uit te voeren werken. Ieder overuur zal worden gefactureerd aan 150% van het uurloon.

Artikel 5 – Goedkeuring afgewerkt order

De koper dient de previews van de productie grondig na te kijken en zijn goedkeuring schriftelijk of mondeling mee te delen, alvorens het order afgeleverd zal worden. Indien nadien blijkt dat er toch nog een fout in het finale product zit, dan kan INGEBLIKT hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Correcties of aanpassingen na oplevering hebben een meerprijs tot gevolg die door de koper dient betaald te worden. INGEBLIKT zal in dat geval op voorhand een kostenraming bezorgen aan de koper.

Artikel 6 – Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden in hoofde van INGEBLIKT nooit enige resultaatsverbintenis in. Doordat INGEBLIKT samenwerkt met leveranciers en externe bedrijven kan INGEBLIKT, in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van opgegeven leveringstermijnen of laattijdige levering.

Artikel 7 – Watch & Learn onthaalapplicatie
- INGEBLIKT verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om aan al haar klanten een uitstekende service te leveren.

- INGEBLIKT heeft het recht externe krachten in te huren of contracten met andere ondernemingen aan te gaan voor de ontwikkeling en onderhoud van de hard- en software.

- Wanneer INGEBLIKT het nodig acht, zal het onderhoudswerken uitroepen op de faciliteiten en eventuele noodzakelijke veranderingen invoeren.
- Indien er zich een technisch defect voordoet, wordt de koper verwacht INGEBLIKT hierover onmiddellijk in te lichten.
- Indien INGEBLIKT vaststelt dat een technisch defect werd veroorzaakt door de koper of door apparatuur van de koper, zal INGEBLIKT alle kosten veroorzaakt door dit probleem, samen met een schadevergoeding van minimaal 100 EUR doorreken aan de koper. Bij het meermaals voorvallen van dergelijke problemen, behoud INGEBLIKT zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
- INGEBLIKT verklaart zich niet verantwoordelijk te zijn voor eventuele technische pannes of beveiligingslekken. In geval van een panne zorgt INGEBLIKT uiteraard voor een snelle en efficiënte oplossing van het probleem. INGEBLIKT is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van data of gegevens. INGEBLIKT is nooit verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, welke het gevolg is van een panne, diefstal, datalek, klacht of schadeclaim.

Artikel 8 – vertrouwelijkheid
INGEBLIKT en de koper komen overeen dat iedere informatie die circuleert tussen beide partijen en eventueel betrokken individuen als strikt vertrouwelijk wordt beschouwd. Het feit dat er een professionele overeenkomst geldt tussen beide partijen wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie. Even verzoek van rechtswege heft deze vertrouwelijkheid automatisch op.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van INGEBLIKT tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief intresten, kosten, schadebedingen en eventuele belastingen. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. De koper zal al het nodige doen om dit eigendomsbehoud niet in gevaar te brengen.

Artikel 10 – Copyrights / Intellectuele eigendom

De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming door of vanwege alle rechthebbenden, zoals, maar niet beperkt tot een auteursrechtenorganisatie en verklaart en garandeert INGEBLIKT te beschikken over het recht om het productiemateriaal te maken, te verveelvoudigen en openbaar te maken. Bij het niet bekomen van zodanige toelating zal de koper de verkoopprijs verschuldigd blijven, zonder uitlevering van de goederen, welke in dit geval zullen vernietigd worden. De koper zal INGEBLIKT vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die wegens een schending van de rechten van een derde zou worden ingesteld en die er toe zou leiden dat INGEBLIKT tot de betaling van een schadevergoeding zou verplicht worden omwille van het feit dat INGEBLIKT de richtlijnen, specificaties en instructies van de koper heeft gevolgd. De koper is niet gerechtigd om de handelsnaam, logo of enig handelsmerk van INGEBLIKT te gebruiken, tenzij dat dit expliciet en schriftelijk door INGEBLIKT zou zijn toegestaan. Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten van INGEBLIKT, waaronder, doch niet limitatief, patenten, copyrights, handelsmerk, commercieel geheim, domeinnaam etc. en alle andere toepasselijke rechten, zijn en blijven exclusieve eigendom van INGEBLIKT of van haar toeleveranciers. De koper zal zich uitdrukkelijk onthouden van inbreuk INGEBLIKT schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke vordering dienaangaande. De koper zal er bovendien voor instaan dat hij over alle benodigde schriftelijke autorisaties van rechthebbenden beschikt voor de materialen en bronnen die hij aanlevert, en hij zal op eerste verzoek van INGEBLIKT alle nadere documentatie verstrekken, alsmede garandeert de koper INGEBLIKT uitdrukkelijk dat INGEBLIKT door het uitvoeren aan de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden, en vrijwaart hij INGEBLIKT en haar aangestelden tegen elke vordering en aanspraken van eventuele benadeelde derden dienaangaande.  Het is INGEBLIKT uitdrukkelijk toegestaan om informatie in te winnen bij alle mogelijke beherende instanties van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, licenties en copyrights om de eigendom en oorsprong van de betreffende rechten na te gaan. In dat geval zal INGEBLIKT enkel die informatie verstrekken die noodzakelijk is om de benodigde inlichtingen te bekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

INGEBLIKT is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de koper, derden en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door INGEBLIKT geleverde producten, diensten en/of uitgevoerde werken. INGEBLIKT is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel; personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten enz. De koper zal INGEBLIKT vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade. INGEBLIKT zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

Artikel 12 – Betalingen

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar vóór vervaldag vermeld op de factuur.

  2. Betaalde facturen gelden als acte van afstand van auteursrechten ten gunste van de klant. INGEBLIKT zal geen auteursrechten claimen bij hergebruik door de klant. In ruil mag INGEBLIKT de beelden wel archiveren, gebruiken en vertonen ter promotie van haar diensten. Zonder andersluidende mededeling op de factuur, zijn eventuele Sabam kosten en auteursrechten aan derden ten laste van de klant.

  3. Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond.

  4. Bij niet-betaling op de voornoemde vervaldag, geeft onze factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch aanmaning recht op een verwijlintrest van 1,5% per maand tot op de datum van volledige vereffening.

  5. Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder behoorlijk rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal ons, voor de administratieve kosten, veroorzaakt door wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 15% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van voornoemde termijn zulks met een minimum van 25 euro. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

Artikel 13 – Overmacht

In geval van noodsituatie of overmacht is INGEBLIKT niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden al haar verplichtingen met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 14 – Bevoegdheid

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 15 – Slotbepaling

Indien de koper eigen aankoop- of verkoopsvoorwaarden heeft, dan blijven enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van INGEBLIKT van toepassing. Zelf indien de koper in zijn voorwaarden vermeld dat enkel zijn voorwaarden van toepassing zijn. Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.​