top of page

Privacybeleid

Website Privacyverklaring Ingeblikt ®
laatste bijwerking: 03/04/2024
 
Als websitebezoeker (hierna "u" of "uw") worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ingeblikt, met hoofdkantoor te Meulebeke en geregistreerd onder BE0789.169.333 in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (hierna "wij", "ons", "onze").
 
1. Toepassingsgebied van de Privacyverklaring
Deze privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") is op u van toepassing voor uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken via onze website. Het bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen. Gelieve daarom deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
 
Wij zetten ons in om uw (persoons-) gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR[1], met inbegrip van alle huidige nationale of internationale wet- of regelgeving ter uitvoering of toekomstige wet- of regelgeving ter vervanging van de GDPR (hierna samen aangeduid als "Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving").

2. Overzicht van doeleinden, persoonsgegevens en rechtsgrondslag
Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt uw persoonsgegevens aan ons verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde rechtsgrondslag.
 

 • Contact formulier/ correspondentie
  Om uw vraag of bericht te behandelen.
  Persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Vraag of bericht.
  Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
  Bron: Door u verstrekt wanneer u het contactformulier invult of contact met ons opneemt via e-mail, post, telefoon.

 • Sales/marketing
  Voor direct-marketingcampagnes om u te informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die wij leveren en om contact op te nemen met potentiële toekomstige klanten. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail of om een advertentie op onze eigen website weer te geven.
  Persoonsgegevens: Naam, E-maildres, Voorkeuren/aankoopgeschiedenis.
  Rechtsgrond: Legitiem belang om u te benaderen voor specifieke producten en diensten (soft opt-in)
  Bron: Door u verstrekt na uw aankoop van goederen of diensten.

 • Dienstverlening
  Om u onze producten en diensten te leveren die u bij ons hebt gekocht.
  Persoonsgegevens: Contactgegevens, Leveringsadres, Factuurgegevens
  Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
  Bron: Door u verstrekt na uw aankoop van goederen of diensten.

 • Contractbeheer van leveranciers en partners
  Voor het aangaan van overeenkomsten en het beheren van onze contractuele relaties.
  Persoonsgegevens: Contactgegevens van leveranciers en partners.
  Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
  Bron: Door u verstrekt naar aanleiding van uw verzoek om leverancier of partner te worden.

 
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in de bovenstaande tabel een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan, bent u verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u dit weigert, kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met u aangaan.
 
3. Uw rechten als betrokkene
Behoudens de voorwaarden en beperkingen van de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, kunt u de volgende rechten als betrokkene uitoefenen:

 

3.1 Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
Het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en bijkomende informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken.

3.2 Recht op rectificatie
Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens die wij over u bewaren aan te vullen.

3.3 Recht op gegevenswissing ("recht om vergeten te worden")
Het recht om uw persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen.
Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden ingewilligd vanwege bijvoorbeeld contractuele of wettelijke verplichtingen. We zullen deze verplichtingen in acht nemen wanneer we op uw verzoek reageren.

3.4 Recht van bezwaar
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang of op gronden van algemeen belang. We zullen de verwerking stopzetten, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims.
U kunt ook bezwaar maken indien wij uw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

3.5 Recht om uw toestemming in te trekken
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons met uw toestemming zijn verzameld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld op elk gewenst moment afmelden voor nieuwsbrieven. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

3.6 Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Als u dit recht succesvol uitoefent, blijven we uw gegevens opslaan, maar beperken we het gebruik ervan. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld doen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ons niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in te vullen in specifieke gevallen, zoals bepaald door de wet.

3.7 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of om deze gegevens te laten doorsturen of te kopiëren naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

De bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@ingeblikt.be. Behoudens legitieme uitzonderingen onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, verbinden wij ons ertoe binnen een maand na ontvangst op uw verzoek te reageren. We kunnen eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is.

3.8 Recht om een klacht in te dienen
Als u van mening bent dat wij uw rechten inzake gegevensbescherming schenden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

 

4. Ontvangers
Wij onthouden ons van het bekendmaken of verkopen van uw persoonsgegevens aan derden en het openbaar maken van uw persoonsgegevens, behalve in de volgende specifieke gevallen:

 • persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen onze verschillende filialen, indien een dergelijke overdracht nodig is voor het leveren van onze producten of diensten in overeenstemming met het vooraf bepaalde doel dat in de bovenstaande tabel is vermeld;

 • persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners aan wie we bepaalde verwerkingsactiviteiten hebben uitbesteed. In elk geval zijn zij beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en, indien nodig, zal er een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die worden vereist door de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving; indien vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.


5. Internationale doorgifte
We zullen voldoen aan de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot het bieden van adequate bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER").

In het geval dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of internationale organisatie buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die door de Europese Commissie worden geacht een "passend" beschermingsniveau te bieden (een lijst van passende derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, als alternatief, wanneer uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we zorgen voor passende waarborgen bij de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bijv. de standaardcontractbepalingen van de EU of bindende bedrijfsregels, rekening houdend met aanvullende vereisten met betrekking tot internationale overdrachten zoals aanvullende maatregelen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

Als u meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@ingeblikt.be .
 
6. Bewaren van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen. De bewaartermijnen verschillen afhankelijk van het type verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
 
Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw toestemming worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.
 
In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard als daar een wettelijke of reglementaire reden voor is, of korter als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er niet langer een legitieme reden is om ze te bewaren. Wij garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra de bewaartermijn is verstreken.
 
Als u meer informatie wilt over de bewaartermijnen die wij hanteren, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@ingeblikt.be
 
7. Contactgegevens
Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze Privacyverklaring, of over andere kwesties met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ingeblikt.be
 
Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dat doen op het volgende adres: Baronielaan 16, 8760 Meulebeke.
 
8. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving weer te geven. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op deze ingeblikt website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de "laatste bijwerking" van onze Privacyverklaring wijzigen. Niettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.
 
[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

bottom of page