top of page

Verkoopvoorwaarden

Download PDF

1.1 Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing op elk contract dat wordt aangegaan tussen INGEBLIKT en de Klant, evenals op elke aanbieding en/of offerte die wordt ingediend met het oog op een dergelijk contract, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van de Klant. 

De toepassing van de algemene aankoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. Elke bestelling van de Klant heeft automatisch tot gevolg dat de huidige verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Klant en INGEBLIKT.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door INGEBLIKT  aan de Klant worden geleverd en zullen de contractuele verplichtingen van beide partijen (het "Contract") definiëren. Het verwijderen van een van de onderstaande clausules uit de algemene voorwaarden zal in geen geval van invloed zijn op de andere clausules die te allen tijde van toepassing blijven. In geval van twijfel over de interpretatie van de clausules, zal de toegepaste interpretatie in het voordeel zijn van INGEBLIKT.

1.2 Definitie van de geleverde diensten

INGEBLIKT levert allesomvattende diensten waaronder – voor zover relevant – alles of een deel van de volgende niet-limitatieve lijst: levering van cameraploegen met bijhorend audiovisueel materiaal, onthaalkiosken, multimediamateriaal, softwaretoepassingen, etc.

Met het oog op het bereiken van een overeenkomst met betrekking tot de omvang van de door INGEBLIKT te leveren diensten, dient de Klant allereerst schriftelijk (d.w.z. per e-mail of post) alle wensen en behoeften te specificeren.

1.3 Offertes

Alle aanbiedingen en offertes uitgestuurd door INGEBLIKT en die door de Klant worden goedgekeurd ter uitvoering, zijn bindend.

INGEBLIKT is niet gebonden aan zijn eigen aanbieding of offerte indien de aanbieding of offerte een duidelijke fout of typo bevat waarvan de Klant op de hoogte is of redelijkerwijze op de hoogte zou moeten zijn. 

De Klant garandeert dat alle metingen, vereisten, specificaties en alle andere gegevens door hem aangeleverd aan INGEBLIKT en waarop INGEBLIKT zich gebaseerd heeft om een offerte te maken, correct, volledig, adequaat en niet misleidend zijn. 

1.4 Prijzen en Betaling

Tenzij anders vermeld in het contract, zijn alle prijzen die door INGEBLIKT worden vermeld exclusief btw en andere door de overheid verplichte belastingen.

Voor projecten verspreid over meerdere maanden, sturen we maandelijks een factuur volgens vordering van de werken.

In geval van bijkomende facturatie m.b.t. additionele diensten niet inbegrepen in de oorspronkelijke offerte, zal INGEBLIKT ofwel de hoofdfactuur versturen met de expliciete vermelding van het additioneel gefactureerde bedrag ofwel een aparte factuur waarin de extra bedragen worden vermeld. Elke onenigheid over de aanvullende factuur zal de betaling van de hoofdfactuur niet vertragen.

INGEBLIKT kan (i) van nieuwe klanten, (ii) van klanten met wie er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest of (iii) van klanten aan wie diensten worden geleverd waaraan een externe kost is verbonden (bv. levering van materiaal) een voorafbetaling, borg of bankgarantie eisen om te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen. 

De Klant dient alle facturen van INGEBLIKT binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen. 

Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de gestelde termijn, is de Klant van rechtswege in verzuim en wordt deze factuur automatisch en zonder kennisgeving verhoogd met een rente van 10% per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van betaling van het volledige bedrag (inclusief interesten). 

Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond.

1.5 Bestelling

Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst:

 • via schriftelijke bevestiging van de Klant van de tussen INGEBLIKT en de Klant tot stand gekomen overeenkomst;

 • via schriftelijke aanvaarding, op eender welke manier, van de offerte van INGEBLIKT;

 • bij het starten met het uitvoeren van de door INGEBLIKT aangeboden diensten uit de offerte, op een manier die ontegensprekelijk en niet ambigu is voor de Klant, tenzij de Klant onmiddellijk bezwaar aantekent. 
   

1.6 Looptijd

De eventuele beperkte looptijd zal door de Klant en INGEBLIKT afzonderlijk vastgelegd worden. 

1.7 Verplichtingen van de Klant
 

 1. De Klant verbindt zich ertoe:

  1. Tijdig alle informatie te bezorgen die INGEBLIKT nodig heeft of waarvan hij denkt dat INGEBLIKT deze nodig heeft om de diensten uit te voeren, overeenkomstig de modaliteiten in de offerte;

  2. Volledige medewerking te verlenen, inclusief tijdige, kosteloze en onbeperkte toegang tot alle noodzakelijke gegevens, bedrijfsterreinen en locaties en te garanderen dat INGEBLIKT alle data, werkplekken en faciliteiten kan gebruiken die noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren;

  3. Ervoor te zorgen dat alle personeelsleden die worden ingezet om deze diensten uit te voeren over de nodige expertise, ervaring, kwalificaties en kennis beschikken; en

  4. Te garanderen dat alle informatie, in welke vorm ook, volledig en accuraat is.

 2. Indien de Klant bovenstaande verplichtingen niet nakomt of de Klant zijn betalingsverplichtingen niet of te laat nakomt, kan INGEBLIKT de uitvoering van de diensten opschorten of uitstellen, volledig of gedeeltelijk, en bijkomende kosten factureren aan de gebruikelijke tarieven. 

 3. De Klant zal INGEBLIKT, en al zijn werknemers en externe medewerkers betrokken bij de uitvoering van de diensten, volledig vrijwaren van alle claims die door derden worden ingediend voor alle schade die zou zijn geleden in verband met de uitvoering van de diensten om redenen die toe te schrijven zijn aan een andere partij dan INGEBLIKT, zijn werknemers of externe medewerkers.

 4. Door de aanbieding of offerte van INGEBLIKT te accepteren, bevestigt de Klant dat hij op de hoogte is van de beperking van de werkuren per dag die van toepassing is op het INGEBLIKT-personeel, en zijn externe medewerkers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 5. Indien er zich een technisch defect of een panne voordoet aan de door INGEBLIKT of haar partners geleverde hardware/software, wordt de Klant verwacht INGEBLIKT hierover onmiddellijk in te lichten.
   

1.8 Verplichtingen van INGEBLIKT
 

INGEBLIKT zal zijn overeengekomen diensten en verplichtingen uitvoeren naar best vermogen, met de nodige zorg, in overeenstemming met de vereisten van de industrie en – indien van toepassing – in overeenstemming met welke procedures en eventuele specificaties dan ook die vooraf zijn vastgelegd. Elke overeenkomst met betrekking tot een ander serviceniveau is enkel geldig als dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

INGEBLIKT zal volledig voldoen aan alle verplichtingen verbonden aan de sociale zekerheids- en belastingwetgeving van toepassing op de personeelsleveringdiensten die door INGEBLIKT aan de Klant worden geleverd. 

Geen leveringstermijn begint te lopen zolang INGEBLIKT niet alle benodigde informatie of documenten nodig voor de uitvoering van diensten ontvangen heeft.

Wanneer INGEBLIKT of haar partners het nodig acht, zullen onderhoudswerken en eventuele noodzakelijke veranderingen en/of updates worden uitgevoerd op de technische faciliteiten van INGEBLIKT en/of haar partners. (bv. update internetservers, softwarepakketten, geleverde (kiosk)hardware…)  

1.9 Tijdsperiode en uitbesteding
 

Alle deadlines en termijnen die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de diensten worden door INGEBLIKT naar beste weten vastgesteld, op basis van informatie die bij het maken van de aanbieding/offerte beschikbaar is en ter beschikking wordt gesteld. De partijen erkennen en stemmen ermee in dat tijd niet essentieel is in relatie tot de uitvoering van de diensten, maar INGEBLIKT zal redelijke inspanningen doen om de overeengekomen deadlines te halen.

Enkel het verstrijken van een deadline vormt geen inbreuk op de overeenkomst met INGEBLIKT. INGEBLIKT is alleen in gebreke voor een dergelijk verstrijken nadat door de Klant een ingebrekestelling is opgesteld en alleen als INGEBLIKT verzuimt de relevante verplichtingen na te komen voor een redelijke termijn bepaald in een dergelijke kennisgeving. 

INGEBLIKT heeft het recht om de uitvoering van de diensten of een deel ervan uit te besteden aan derden of om de diensten van een derde partij te behouden bij de uitvoering van de diensten.

1.10 Verzekeringsvereisten
 

1.10.1 Verzekering van de klant

De Klant verbindt zich ertoe om op expliciete vraag van INGEBLIKT de geldige verzekeringsattesten te overhandigen die aantonen dat hij voldoet aan zijn verplichtingen onder artikel 10 van dit document. 

De Klant verbindt zich ertoe om een verzekering te nemen of te hebben bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij die bekend staat als betrouwbaar, met betrekking tot risico’s van derden waarvoor zij aansprakelijk zijn, in het bijzonder bij een lichamelijk letsel of materiële schade en gevolgschade die zij of het personeel kunnen veroorzaken aan INGEBLIKT (personeel, bezittingen en eigendommen). De Klant zal INGEBLIKT (inclusief zijn onderaannemers) vergoeden bij verlies of schade die ontstaat als gevolg van of in verband met enige handeling, nalatigheid of overtreding. 

De Klant verbindt zich ertoe om een verzekeringspolis te nemen die alle (materiële en hieruit voortvloeiende) schade dekt aan eigendommen en/of apparatuur die hij bezit, leent, inhuurt of op een andere manier in zijn bezit heeft, inclusief het transport van zijn bezittingen en eigendommen door INGEBLIKT op het verzoek van de Klant. INGEBLIKT is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid en de Klant zal afstand doen van vorderingen op laatstgenoemde en zijn verzekeraar met betrekking tot materiële schade (in het bijzonder beschadiging en diefstal) en gevolgschade aan zaken en eigendommen van welke aard ook. De Klant zal INGEBLIKT vrijwaren van alle financiële gevolgen, vorderingen en/of acties die tegen INGEBLIKT kunnen worden gesteld. 

De bovenstaande verzekeringspolissen bevatten een clausule waarin afstand wordt gedaan van de vorderingen van de verzekeraar op INGEBLIKT en zijn verzekeraar. 
 

1.10.2 Verzekering van INGEBLIKT

INGEBLIKT verklaart hierbij een verzekeringspolis te hebben m.b.t. zijn wettelijke aansprakelijkheid m.b.t. de diensten die worden geleverd.

1.11 Copyrights / Intellectuele eigendom / auteursrechten
 

De Klant garandeert INGEBLIKT dat er geen intellectuele eigendomsrechten van derden de uitvoering van de door INGEBLIKT geleverde diensten belemmeren, en dat de Klant volledige en onbeperkte licenties heeft om eigen delen te integreren in het programmamateriaal en om deze delen op te nemen op audio, video en/of andere informatiedragers. De klant zal INGEBLIKT en alle betrokken geallieerde ondernemingen volledig vrijwaren van alle claims die worden ingediend op grond van een vermeende inbreuk op de rechten waarnaar in dit artikel wordt verwezen. 

Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, komen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten m.b.t. eigendommen die door INGEBLIKT of zijn werknemers/externe medewerkers ter beschikking worden gesteld uitsluitend toe aan INGEBLIKT, zijn licentiegevers of leveranciers. De Klant heeft enkel het recht om deze items van eigendom te gebruiken voor zover dit is toegestaan door de wet en de geldende algemene voorwaarden. Alle andere of meer verregaande rechten voor de Klant worden hier uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele licenties die aan de Klant zouden worden verleend, (indien van toepassing) worden als niet-exclusief en nietoverdraagbaar beschouwd.
INGEBLIKT mag het bronmateriaal of het afgewerkt product hergebruiken zonder de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, bv. ter promotie van haar activiteiten.

De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de opdrachtgever en/of Klant. INGEBLIKT kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever en/of klant nalaat zijn verplichtingen t.o.v. SABAM te voldoen.
 

1.12 Vertrouwelijkheid
 

De Klant en INGEBLIKT zullen alle verkregen schriftelijke en mondelinge informatie in de context van hun samenwerking als strikt vertrouwelijk beschouwen, voor zover zij (zouden moeten) weten dat de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, en verder overeenkomen om deze informatie niet te delen met derden, behalve wanneer:

 • De ontvanger deze informatie al heeft verkregen zonder onderworpen te zijn aan een geheimhoudingsplicht; 

 • De informatie al behoort tot het publieke domein, zonder dat er een inbreuk was op de onderhavige clausule of een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van de bekendmaking wist of had moeten weten dat de openbaarmaking onrechtmatig was; 

 • De informatie door de ontvanger aan zijn professionele adviseurs wordt verstrekt op een need-to-know-basis en onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht; 

 • De informatie wordt bekendgemaakt krachtens een gerechtelijk bevel of enige regels of wet, beursregels, nationale, provinciale, gemeentelijke of andere openbare regels die van kracht zijn, op voorwaarde dat de andere partij tijdig wordt geraadpleegd m.b.t. de noodzaak om de betreffende informatie openbaar te maken en het tijdstip en de omvang van de openbaarmaking. 

Informatie die door INGEBLIKT als vertrouwelijk wordt gemarkeerd, zal door de Klant altijd als vertrouwelijk worden behandeld. 

De ontvanger van vertrouwelijke informatie zal deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt. 

1.13 Aansprakelijkheid
 

De aansprakelijkheid van INGEBLIKT m.b.t. verlies of schade, is beperkt tot de vergoeding van het directe verlies of door de Klant geleden schade én beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs (excl. btw) die tussen de partijen is afgesproken voor de diensten die rechtstreeks met het verlies of schade verband houden. In geen geval zal het totale bedrag van de vergoeding meer bedragen dan 10.000 euro (tienduizend euro). Direct verlies of directe schade bestaat uitsluitend uit:

 • Redelijke kosten die de Klant gemaakt heeft om de gebrekkige prestaties van INGEBLIKT recht te zetten;

 • Redelijke kosten die de Klant gemaakt heeft om rechtstreekse schade of verlies te voorkomen of te beperken;

 • Redelijke kosten die de klant gemaakt heeft om de oorzaak en de omvang van de schade of verlies te bepalen. 

INGEBLIKT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verlies, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Indirecte schade of verlies, verlies van omzet of winst, gemiste besparingen, schade veroorzaakt door bedrijfsonderbrekingen;

 • Schade aan de naam of reputatie van de Klant;

 • Verlies van goodwill;

 • Verlies of beschadiging van audio-, video- en/of informatiedragers en het daarop geregistreerde geluids- en/of videomateriaal;

 • Verlies of schade door het (verplicht) gebruik van items van de Klant of derden;

 • Verlies of schade door het inzetten van diensten van derden op uitdrukkelijk vraag van de Klant;

 • Diefstal, vernietiging of beschadiging van goederen die eigendom zijn van de Klant of een van zijn werknemers, onderaannemers of geautoriseerde bezoeker;

 • Diefstal, vernietiging of beschadiging van goederen na oplevering door INGEBLIKT.

 • Schade of verlies door technische pannes, beveiligingslekken, datalekken, klachten of schadeclaims na de oplevering van de goederen en diensten. INGEBLIKT en haar partners verbinden er zich wel tot een snelle en efficiënte oplossing van het probleem.

 

Niets in de overeenkomst zal de aansprakelijkheid van INGEBLIKT beperken of uitsluiten voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een nalatigheid, (ii) fraude of enige vorm van misleiding; (iii) verlies of schade als gevolg van een opzettelijke handeling van INGEBLIKT; of (iv) voor zover dergelijke beperking of uitsluiting wettelijk niet is toegestaan. 

De Klant is aansprakelijk voor INGEBLIKT - zijn werknemers en/of derden die door INGEBLIKT worden ingehuurd of toegelaten – bij elk verlies of elke schade in geval van overlijden of lichamelijk/geestelijk letsel veroorzaakt door INGEBLIKT of derden die door de Klant zijn ingehuurd voor de uitvoering van de diensten. Daarnaast ook voor diefstal, vernietiging of beschadiging van eigendommen van de werknemers INGEBLIKT en/of derden ingehuurd of toegelaten door INGEBLIKT. 

De bepalingen van deze clausule zijn ook van toepassing op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door INGEBLIKT worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun diensten. 

1.14 Overmacht
 

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies, schade, niet-uitvoering of vertraging in uitvoering als gevolg van een geval van overmacht. Met een geval van overmacht bedoelen we elke gebeurtenis die niet voorzien was en die buiten de controle van de partijen gebeurt, een gebeurtenis die een partij verhindert om te voldoen aan de afgesproken verplichtingen, inclusief, maar niet beperkt tot: brand, explosies, embargo, oorlog, invasie, revolutie, burgeroorlog, oproer, stakingen, uitsluitingen, terroristische daden, verkeer (file), weersomstandigheden (waaronder regen, sneeuw, wind, droogte, overstromingen, aardbevingen…), stroom- internet-, technische pannes of defecten, ... 

De partij die wordt verhinderd om haar verplichtingen na te komen, zal de andere partij op de hoogte stellen van een geval van overmacht op het moment dat deze bekend wordt. 

Indien een partij verhinderd is om haar verplichtingen na te komen door een geval van overmacht en zolang de partij is verhinderd, worden de wederzijdse verplichtingen van de partijen (met uitzondering van enige betalingsverplichting) opgeschort tot de naleving van de verplichtingen redelijkerwijs opnieuw kan worden aangevat. 

Indien een dergelijke opschorting als gevolg van overmacht de periode van één maand overschrijdt, kan elke partij de samenwerking onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of voorafgaand gerechtelijk bevel, en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor betaling van een schadevergoeding aan de andere partij. 

Voor zover INGEBLIKT op het moment van de overmacht een deel van zijn verplichtingen heeft uitgevoerd, is INGEBLIKT in zijn recht om de deelprestaties die reeds zijn geleverd en de daadwerkelijk gemaakte kosten aan de Klant te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te betalen. 

1.15 Annulering - Beëindiging
 

De levering van de diensten die zijn vastgelegd, kan alleen worden geannuleerd en beëindigd door de Klant door middel van een schriftelijke kennisgeving aan INGEBLIKT voorafgaand het begin van de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van annulering/beëindiging vóór de bevestiging van de opdracht, is de Klant altijd verantwoordelijk om INGEBLIKT te vergoeden voor de gemaakte voorbereidingskosten en het eventueel aangekocht of gehuurd materiaal. 

In elk geval, wanneer de annulering/beëindiging door de Klant aan INGEBLIKT wordt gemeld minder dan 24 uur vóór de aanvang van de werken, is de Klant aansprakelijk voor het betalen van de volledige afgesproken prijs.

In elk geval, wanneer de annulering/beëindiging door de Klant aan INGEBLIKT wordt gemeld meer dan 24 uur vóór de aanvang van de werken, is de Klant aansprakelijk voor het betalen van de helft van de afgesproken prijs.

In de volgende omstandigheden kan INGEBLIKT door middel van een schriftelijke of mondelingen kennisgeving aan de Klant de levering van diensten annuleren, of een deel ervan beëindigen: 

 • Indien zich een verandering in omstandigheden voordoet waardoor het voor INGEBLIKT onredelijk is om zijn verplichtingen na te komen; of

 • Indien de naleving van de afspraken het risico van strafrechtelijke vervolging of enig ander juridisch risico voor één van de partijen in gang zet. 

Elke partij kan het contract enkel ontbinden indien de andere partij één van haar wezenlijke verplichtingen heeft geschonden, en nadat een ingebrekestelling is ontvangen met een volledige en gedetailleerde omschrijving van het verzuim, met een redelijke respijtperiode, als de andere partij nalaat om dit verzuim binnen de redelijke respijtperiode recht te zetten. 

Elke partij kan de overeenkomst, of een deel ervan, met onmiddellijke ingang beëindigen met een schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij: (i) onderhandelingen met één van haar schuldeisers start of soortgelijke stappen onderneemt om haar schulden of een deel ervan te regelen; of (ii) een schuldregeling aangaat met haar schuldeisers; of (iii) een schorsing van betaling aanvraagt; of (iv) een ontbindingsorder aanvraagt of het voorwerp is van een liquidatie-, curatele of administratiefrechtelijke procedure; of (v) in liquidatie gaat, vrijwillig of verplicht; of (vi) kampt met de opheffing van alle of een substantieel deel van haar eigendom; of (vii) ophoudt of dreigt te stoppen met de zaak of niet in staat is om haar schulden te betalen; of (viii) lijdt aan soortgelijke gerechtelijke gebeurtenissen of omstandigheden. Een partij die het contract op deze basis beëindigt, is in geen geval verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of voor enige compensatie te betalen. 

De Klant kan gemaakte afspraken slechts beëindigen indien zich één van de gebeurtenissen voordoet die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd. 

1.16 Niet-werving

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van vijf jaar na de datum van de beëindiging, zal de Klant zich onthouden van aanwerven, inhuren of (in)direct een beroep doen op de diensten, in de breedste zin van het woord, van werknemers of freelancers van INGEBLIKT of één van zijn onderaannemingen die betrokken waren bij de uitvoering van de opdracht, tenzij ze hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van INGEBLIKT hebben gekregen. INGEBLIKT zal zijn toestemming niet onthouden in het geval de Klant een passende vergoeding aan INGEBLIKT heeft aangeboden. 

1.17 Gegevensbescherming

De PARTIJEN erkennen dat persoonsgegevens door INGEBLIKT als verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verwerkt in verband met het verlenen van Diensten. Als zodanig zal INGEBLIKT de ontvangen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en de privacyverklaring van INGEBLIKT die kan worden gevonden op de website van www.ingeblikt.be

De Klant garandeert dat de persoonsgegevens die hij aan INGEBLIKT overdraagt in verband met de uitvoering van de Diensten, door de Klant zijn/worden verzameld en/of verwerkt in overeenstemming met de bepalingen en beginselen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en enige andere toepasselijke wettelijke regeling.

De ontvangen persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en gebruikt door dienstverleners van INGEBLIKT en bevoegde autoriteiten met het oog op het

verlenen van de Diensten, naleving en wettelijke vereisten, risicobeheer, klanten-en relatiebeheer. Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan en verwerkt door andere derden voor zover redelijkerwijs noodzakelijk in verband met de bovengenoemde doeleinden.

In bepaalde omstandigheden treedt INGEBLIKT en haar exterene medewerkers op als verwerker in verband met de uitvoering van de Diensten. Als zodanig zal INGEBLIKT een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst bezorgen aan de klant en en zal INGEBLIKT en haar externe medewerkers persoonsgegevens verwerken namens en op schriftelijke instructie van de Klant, in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensverwerkingsovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

1.18 Diversen
 

Het afzonderlijk aanleveren van de bronbestanden is nooit voorzien, tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst.

Bij feedback op videomontages voorziet INGEBLIKT in het budget max. 10% aanpassingen aan de video. Indien de aanpassingen niet mogelijk zijn in montage en er bv. een reshoot nodig is, dan zullen de kosten voor de extra filmdag(en) en montage worden aangerekend.

Langere versies van de video’s, dan initieel bepaald in de offerte, worden berekend vanaf de eerste preview. INGEBLIKT brengt de klant op voorhand op de hoogte indien de video langer zou worden dan voorzien.

Een korting indien de video of opnames minder lang duren dan voorzien kunnen enkel na overleg tussen INGEBLIKT en de Klant, en staan nooit garant tot het geven van een korting door INGEBLIKT.

Deze overeenkomst m.b.t. het onderwerp vervangt alle eerdere overeenkomsten, beloftes, garanties, verklaringen en afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van de overeenkomst geen beroep doet op en geen rechtsmiddelen heeft (hetzij onschuldig of uit onachtzaamheid) m.b.t. verklaringen, garanties die niet in de overeenkomst zijn vastgelegd.

1.19 Geschillen - Jurisdictie

De interpretatie en implementatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de wetten van België. 

In het geval dat één van de bepalingen op enig moment ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. INGEBLIKT en de Klant zullen, in voorkomend geval, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bepaling die getroffen is door ongeldigheid in overeenstemming met de wet wordt vervangen door een contactuele bepaling met een soortgelijk effect (ook m.b.t. het verleden), en brengen die zo veel als mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke doel. 

Partijen zullen alleen naar de rechter stappen nadat er redelijke inspanningen zijn gedaan om het geschil in onderling overleg te regelen. 

Alle geschillen die voorvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Kortrijk.

bottom of page